м. Миколаїв “01” травня 2018 р.

ФОП Гончаров І.Ю. ИНН 3061209150, що іменується надалі «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва, з однієї сторони, та покупець на сайті b2soft.com.ua, що іменується надалі «Замовник» з іншої сторони, яка звернеться у встановленому порядку до Виконавця, для отримання консультаційних послуг, уклали цей договір (далі – «Договір») про таке:

1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонентська плата — фіксований платіж, який встановлює Виконавець для Замовника за послуги, незалежно від факту отримання консультаційних послуг.

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним

адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Офіційний веб-сайт Виконавця: WWW-сервер Виконавця, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Виконавця розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.b2soft.com.ua

Електрона пошта: спосіб обміну цифровими повідомленнями між Сторонами з використанням цифрових пристроїв, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту.

Офіційна електронна пошта Виконавця: consult@b2soft.com.ua

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець надає Замовнику інформаційні послуги у сфері автоматизації обліку та маркетингу, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2 Інформаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3 Основними інформаційними послугами Виконавця за програмою абонентського обслуговування є:

2.3.1 Розміщення актуальної інформації по вказаних темах на Офіційному веб-сайті Виконавця;

2.3.3 надання Замовнику персональних письмових консультацій за допомогою електронної пошти.

2.4 Додатковими послугами є:

2.4.1 Всі інші види інформаційних послуг надані Виконавцем.

2.4.2. Порядок, строк та обсяги надання додаткових послуг Виконавцем визначаються окремими угодами.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1 Виконавець має право:

3.1.1. Самостійно встановлювати тарифи на інформаційні послуги, які ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України.

3.1.2. Припиняти у встановленому порядку надання інформаційних послуг з моменту закінчення строку дії Договору, чи не сплати Замовником передбачених цим Договором платежів.

3.1.3. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі надання інформаційних послуг відповідно до чинного законодавства України.

3.1.4. Інші права, передбачені законодавством України.

3.2 Виконавець зобов’язаний:

3.2.1 Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору;

3.2.2 Надавати інформаційні послуги в строки, передбачені договором та законодавством;

3.2.3 Вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником.

3.2.4 Виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1 Замовник має право на:

4.2.Своєчасне отримання замовлених інформаційних послуг встановленої якості;

4.2.1. відмову від інформаційних послуг у порядку, встановленому Договором.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених інформаційних послуг

у розмірах та в строки, встановлені Договором;

4.3.2. письмово повідомляти Виконавця про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов’язкових реквізитів.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Інформаційні послуги надаються за попередньою оплатою.

5.2. Абонентська плата за надання інформаційних послуг відповідно до цього Договору становить _____________ гривень на місяць.

5.3. Замовник сплачує абонентську плату не пізніше 10-го числа поточного місяця, у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця № 26007053227020 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, код банку 326610)

5.4. Вартість послуг включає в себе всі можливі збори й податки, що діють на території України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

6.2 Виконавець не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Замовником, внаслідок використання Замовником послуг Виконавця.

6.3 Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї з Сторін в порядку і за умов, що Сторони не мають взаємних майнових претензій. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за десять календарних днів до обумовленої дати припинення.

7.3. Строк дії цього Договору продовжується на аналогічний період, якщо жодна із Сторін за один місяць до закінчення терміну дії письмово не заявить про намір його припинити.

7.4. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди стосовно спірного питання шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, за винятком випадків, коли така передача, пов’язана із прийняттям офіційних рішень, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також випадків, які передбачені чинним законодавством України.

7.6. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і оформлюються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

7.7. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.8. В іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.Яндекс.Метрика